ഡേവിഡ് ജോൺസൺ

ഡേവിഡ് ജോൺസൺ

ഐബി മിഡിൽ ഇയേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള ഗൈഡ്

ഐബി മിഡിൽ ഇയേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള ഗൈഡ്

ഇന്റർനാഷണൽ ബാക്കലറിയേറ്റ് മിഡിൽ ഇയേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാം (MYP) 11 നും 16 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണ്...

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

ശുപാർശ ചെയ്ത ലേഖനങ്ങൾ

തിരികെ സ്വാഗതം!

ചുവടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് വീണ്ടെടുക്കുക

Hỉy nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để mở mật khẩu của bạn.